Tài Khoản Linode
 • Loại tài khoản: Tài Khoản Linode
 • Đơn giá: 180.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Tài Khoản DigitalOcean Thẻ
 • Loại tài khoản: Tài Khoản DigitalOcean Thẻ
 • Đơn giá: 230.000đ
 • Số lượng còn lại: 1
Tài Khoản Vultr
 • Loại tài khoản: Tài Khoản Vultr
 • Đơn giá: 180.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Tài Khoản Google Cloud Platform
 • Loại tài khoản: Tài Khoản Google Cloud Platform
 • Đơn giá: 500.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Tài Khoản Amazon Free Tier
 • Loại tài khoản: Tài Khoản Amazon Free Tier
 • Đơn giá: 180.000đ
 • Số lượng còn lại: 0

BẢNG GIÁ VPS


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

VPS L1

40.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 25GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L2

50.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 50GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L3

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 80 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L4

180.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 160 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L5

300.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 320 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4