Bảng Giá VPS-TRIAL


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

VPS L1

40.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 25GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L2

50.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 50GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L3

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 80 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L4

180.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 160 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4

VPS L5

300.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 320 GB

 • SERVER: SG, US, DE, CA, ...

 • IP: 1 IPV4