Bảng Giá VPS-VN


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

VN1

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN2

150.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN3

260.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 3 CORE

 • RAM: 3 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN4

340.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN5

420.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 5 CORE

 • RAM: 5 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN6

500.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 6 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN4R2C

230.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN8R2C

420.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN6R4C

420.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 6 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4

VN8R4C

500.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 15 GB

 • SERVER: VN

 • IP: 1 IPV4