Bảng Giá VPS-US


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

US 1

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 12 GB

 • SERVER: US - Lựa chọn Region

 • IP: 1 IPV4

US 2

150.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 12 GB

 • SERVER: US - Lựa chọn Region

 • IP: 1 IPV4

US 3

220.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 3 GB

 • DISK: 12 GB

 • SERVER: US - Lựa chọn Region

 • IP: 1 IPV4

US 4

200.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 20 GB

 • SERVER: US - Lựa chọn Region

 • IP: 1 IPV4

US 5

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 20 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 6

200.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 40 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 7

270.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 3 CORE

 • RAM: 5 GB

 • DISK: 40 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 8

390.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 60 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 9

630.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 60 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 10

530.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 12 GB

 • DISK: 60 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US 11

690.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 100 GB

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

US Dedicated

1.099.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CPU Intel i7-4770 8 x 3.4Ghz

 • RAM: 32 GB

 • DISK: 480 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4