Bảng Giá vps-shared


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

S1

70.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 20 GB SSD

 • SERVER: US, DE, FR

 • IP: IP Shared

S2

135.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 40 GB SSD

 • SERVER: US, DE, FR

 • IP: IP Shared

S3

220.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 3 CORE

 • RAM: 5 GB

 • DISK: 60 GB SSD

 • SERVER: US, DE, FR

 • IP: IP Shared

S4

315.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: 60 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: IP Shared

S5

390.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 5 CORE

 • RAM: 10 GB

 • DISK: 60 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: IP Shared

S6

480.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 12 GB

 • DISK: 60 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: IP Shared

S7

650.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 100 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: IP Shared