Bảng Giá vps-sg


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

SG1

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 RAM

 • DISK: SSD NVMe 15 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG2

210.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 2 RAM

 • DISK: SSD NVMe 30 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG3

320.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 3 RAM

 • DISK: SSD NVMe 45 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG4

420.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 4 RAM

 • DISK: SSD NVMe 60 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG5

530.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 5 RAM

 • DISK: SSD NVMe 75 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG6

630.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 6 RAM

 • DISK: SSD NVMe 90 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG7

740.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 6 CORE

 • RAM: 7 RAM

 • DISK: SSD NVMe 105 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG8

840.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CORE

 • RAM: 8 RAM

 • DISK: SSD NVMe 120 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG9

950.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 8 CORE

 • RAM: 9 RAM

 • DISK: SSD NVMe 135 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG10

1.050.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 10 CORE

 • RAM: 10 RAM

 • DISK: SSD NVMe 150 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG11

1.155.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 10 CORE

 • RAM: 11 RAM

 • DISK: SSD NVMe 165 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4

SG12

1.260.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 12 CORE

 • RAM: 12 RAM

 • DISK: SSD NVMe 180 GB

 • SERVER: SG

 • IP: 1 IPV4