Bảng Giá VPS-NN


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN Bảng Giá VPS US Bảng Giá VPS NN Bảng Giá VPS IP Shared Bảng Giá VPS Singapore

NN1

100.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 20 GB SSD

 • SERVER: SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE

 • IP: 1 IPV4

NN2

150.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: SSD NVMe 40 GB

 • SERVER: SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE

 • IP: 1 IPV4

NN3

280.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: SSD NVMe 80 GB

 • SERVER: SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE

 • IP: 1 IPV4

NN4

530.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 8 GB

 • DISK: SSD NVMe 160 GB

 • SERVER: SG, CA, UK, FR, NL, AU, PL, DE

 • IP: 1 IPV4