Thông tin chi tiết về các tài khoản đang bán trên Bone Cloud

2020-11-06 08:22:01

DigitalOcean

- Digitalocean reg paypal: có 105$ sử dụng 2 tháng, giao full mail
- Digitalocean reg card: có 100$ sử dụng 2 tháng, giao full mail

Linode

- Linode reg card: 100$ hạn dùng 2 tháng, có user pass, update mail sau khi login nếu cần

Google Cloud Platform

- GGCL reg card: 300$ hạn dùng 90 ngày, đã verify billing

Azure

- Azure Free Trial 200$ hạn dùng 30 ngày có thể upgrade Pay As You Go để dùng nợ
- Azure Pay As You Go: Tài khoản không tin dụng dùng nợ

Amazon Web Services

- AWS Free Tier: VPS 1-1 hạn dùng 1 năm, limit 32 vCPUs vùng Ohio


Tất cả tài khoản đều đã tạo trên 3 ngày và đưa lên website